Privacy Statement

In dit Privacy Statement wordt beschreven hoe The Factor Company omgaat met uw persoonlijke gegevens en welke rechten u daarbij heeft. Dit Privacy Statement is van toepassing op iedereen die zijn of haar persoonsgegevens met ons deelt, zowel via onze website, email, schriftelijk, telefonisch als persoonlijk.

Onze contactgegevens

The Factor Company BV
Daviottenweg 40
5222 BH ’s-Hertogenbosch
Tel: 088-4040140
Email: info@thefactorcompany.nl

Verwerkte persoonsgegevens en doelen

Wij verwerken persoonsgegevens en bedrijfsgegevens van (potentiële) klanten om het doel van onze dienstverlening te bereiken: Het overnemen van een of meerdere vorderingen van deze klanten middels American Factoring. Deze klanten verstrekken ons tevens beperkte persoonsgegevens van hun debiteuren. Daarnaast leggen wij in dit kader documenten vast en genereren wij deze.

Hieronder is beschreven welke gegevens wij verwerken, wat het specifieke doel hiervan is en welke bewaartermijn wij hanteren. Wij onderscheiden ten aanzien van onze klanten 2 statussen, een klant kan 1 of meerdere van deze statussen bezitten:

Potentiële klanten

Hieronder verstaan wij potentiële klanten die via onze website, via een verstuurde email of telefonisch een offerte-aanvraag doen.

Soort persoonsgegevens

 • Naam
 • Email-adres
 • Telefoonnummer

Doel gegevensverwerking

U een aanbod tot factoring te kunnen doen en met u contact hierover te kunnen hebben en houden.

Bewaartermijn gegevens

We bewaren deze gegevens zolang deze relevant zijn voor het vastleggen en onderhouden van onze relatie en/of totdat u aangeeft dat u uw gegevens verwijderd wilt hebben, mits dit niet strijdig is met een wettelijke of andere gegronde reden om (delen van) uw gegevens wel te bewaren. Een dergelijk verzoek kunt u doen door een mail te sturen naar info@thefactorcompany.nl

Klanten

Hieronder verstaan wij klanten waar wij op dit moment of in het verleden factordiensten aan leveren respectievelijk hebben geleverd.

Soort persoonsgegevens

 • Naam
 • Email adres
 • Telefoonnummer
 • Kopie identiteitsbewijs

Doel gegevensverwerking

Wij gebruiken deze gegevens om op de juiste manier in contact te komen en te blijven met u. Daarnaast verwerken wij deze gegevens deels in onze overeenkomst(en) met u. Wij gebruiken uw kopie identiteitsbewijs om uw identiteit vast te stellen en u hiermee als rechtsgeldig vertegenwoordiger van uw bedrijf te identificeren. Daarnaast is het opvragen van een kopie van uw identiteitsbewijs een onderdeel van onze maatregelen om fraude te voorkomen.

Bewaartermijn gegevens

We bewaren deze gegevens zolang deze relevant zijn voor het vastleggen en onderhouden van onze relatie en/of totdat u aangeeft dat u uw gegevens verwijderd wilt hebben, mits dit niet strijdig is met een wettelijke of andere gegronde reden om (delen van) uw gegevens wel te bewaren. Een dergelijk verzoek kunt u doen door een mail te sturen naar info@thefactorcompany.nl

Debiteuren

Van de groep debiteuren (klanten van onze klanten) verwerken wij beperkt persoonsgegevens. Klanten zoals hierboven omschreven en gedefinieerd dienen – indien en voor zover de AVG dit verlangt – toestemming te vragen aan hun debiteuren om deze gegevens aan ons te verstrekken.

Soort persoonsgegevens

 • Naam
 • Email adres
 • Telefoonnummer

Doel gegevensverwerking

Het vragen en vastleggen van toestemming tot factoring, eventueel akkoord op een aangeboden factuur door een klant en ten behoeve van debiteurenbeheer

Bewaartermijn gegevens

We bewaren deze gegevens zolang deze relevant zijn voor het vastleggen en onderhouden van de relatie met onze klant en/of totdat deze klant of de debiteur aangeeft dat deze gegevens verwijderd moeten worden, mits dit niet strijdig is met een wettelijke of andere gegronde reden om (delen van) uw gegevens wel te bewaren. Een dergelijk verzoek kunt u doen door een mail te sturen naar info@thefactorcompany.nl

Met wie delen we uw persoonsgegevens

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met de volgende partijen en derden:

 • Leveranciers die namens The Factor Company diensten verlenen of opdrachten uitvoeren. Deze ontvangers hebben alleen toegang tot de gegevens die zij nodig hebben om hun taken uit te voeren en zijn gebonden aan contractuele verplichtingen;
 • Met verschillende derden als dit noodzakelijk is ter ondersteuning van onze dienstverlening en werkzaamheden en of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Derden zijn met name leveranciers van tools en applicaties ter ondersteuning van onze communicatie en bedrijfsvoering;
 • In het geval u onder de doelgroep klanten valt kunnen wij uw gegevens delen met uw debiteur

En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe worden verplicht of genoodzaakt, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel, een gerechtelijk vonnis of een (straf)rechtelijk onderzoek. Tevens delen wij uw gegevens met politie en justitie in het geval van (vermoeden) van fraude en/ of oplichting.

Uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens

U heeft het recht op:

 • Inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken;
 • Rectificatie van uw persoonsgegevens;
 • Verwijdering van uw persoonsgegevens of beperking van verwerking, tenzij wij een goede reden, zoals een wettelijke verplichting, hebben om de persoonsgegevens te verwerken of niet te verwijderen;
 • Beperking van of een bezwaar over de verwerking van de persoonsgegevens;
 • Overdracht van uw gegevens.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@thefactorcompany.nl

Om er zeker van te zijn dat een bovengenoemd verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Het intrekken van uw toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens of verzoek tot verwijdering van uw persoonsgegevens is niet van invloed op de rechtmatigheid van enige verwerking op basis van uw eerdere toestemming en ter beschikking stelling van deze gegevens, voordat wij een dergelijke intrekking hebben ontvangen of in het geval verdere verwerking van diezelfde gegevens volgens een andere grondslag is voortgezet, zoals een overeenkomst of wettelijke verplichting van The Factor Company.

Beveiliging persoonsgegevens

The Factor Company neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of u heeft aanwijzingen van misbruik, of datalek, neem dan direct contact met ons op via info@thefactorcompany.nl of telefonisch via 088-4040140. U dient zich ervan bewust te zijn dat u zelf verantwoordelijk bent voor de beveiliging van uw eigen computer en/of (smart)telefoon en van uw eigen internetverbinding, en dat deze nooit 100% veilig is. De verzending van uw persoonsgegevens en/of documenten naar ons via internet en email geschiedt dan ook op eigen risico. Wij wijzen u tot slot op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Privacy Statement The Factor Company – Versie mei 2018