Wat is factoring?

Factoring is een financieringsvorm die onder ZZP’ers en MKB’ers de laatste jaren steeds populairder wordt. Graag leggen wij u uit wat factoring is en wat u wel of niet kunt verwachten van een factormaatschappij. Wij gaan hierbij uit van ‘American Factoring’, waarbij u losse facturen verkoopt aan de factormaatschappij. The Factor Company biedt alleen American Factoring aan.

Samengevat neemt bij factoring een factormaatschappij uw factuur over, betaalt deze direct aan u uit onder aftrek van een percentage (van de factuur) en wachten zij tot uw debiteur hen betaalt.

Factoring en uw factuur

Het juridisch eigendom van uw factuur gaat over naar de factormaatschappij, u blijft echter verantwoordelijk voor hetgeen u heeft geleverd op uw factuur. Op uw factuur staan dan ook uw bedrijfsgegevens, uw logo en u verstuurd deze zelf naar uw klant. Het enige verschil is dat u op uw factuur melding maakt van factoring en de bankgegevens van de factormaatschappij vermeldt.

Factoring en debiteurenbeheer

Zoals gesteld wordt het factorbedrijf eigenaar van uw factuur, zij zullen daarom ook het debiteurenbeheer uitvoeren. Dit is een voordeel omdat u geen omkijken heeft naar uw openstaande facturen en zelf geen actie hoeft te ondernemen wanneer een factuur vervallen is. Het kan ook als nadeel worden ervaren wanneer u al het contact met uw klant liever bij u houdt.

Factoring en betalingsonmacht

Wanneer uw klant de gefactorde factuur niet kan betalen of in het slechtste geval failliet gaat ligt dit risico meestal bij de factormaatschappij, wanneer een kredietverzekering is afgesloten. Daarbij moet u goed nagaan of deze verzekering het volledige factuurbedrag dekt of een percentage van het bedrag.

Betrokken partijen bij factoring

Bij deze financieringsvorm zijn drie partijen te onderscheiden:

De aanvrager van factoring: sluit een overeenkomst met de factormaatschappij en betaalt voor de factoring;
De factormaatschappij: biedt factoring aan, koopt de factuur over en verzorgt het debiteurenbeheer;
De klant van de aanvrager ofwel de debiteur: betaalt de factuur aan de factormaatschappij.

In de praktijk is er geen contact nodig tussen het factorbedrijf en de debiteur, of dit moet uit hoofde van debiteurenbeheer noodzakelijk zijn. De aanvrager van factoring moet de debiteur wel inlichten over het feit dat zijn facturen gefactored zijn en dit op zijn facturen vermelden. Tevens blijft de aanvrager ten alle tijde verantwoordelijk voor de geleverde prestatie of producten en daarmee ook het aanspreekpunt voor de debiteur.

Verschillen in factoring(aanbieders)

Op het eerste gezicht lijken de aanbieders van (American) Factoring een min of meer gelijk product aan te bieden, er zijn echter nogal wat verschillen waar rekening mee gehouden moet worden.

Percentage uitbetaald bedrag

Het percentage van het gefactorde factuurbedrag dat direct aan u betaald wordt varieert meestal tussen de 80% en 100%. Wanneer u niet volledig wordt betaald ontvangt u het restant wanneer uw klant de factormaatschappij heeft betaald, al dan niet na aftrek van bijkomende kosten.

Kredietverzekering

In sommige gevallen is een kredietverzekering inbegrepen bij factoring, in veel gevallen echter niet en moet hier apart voor worden betaald. Ook de dekking van de verzekering kan verschillen.

(Bijkomende) kosten

U betaalt in de meeste gevallen een percentage van het factuurbedrag, er is nogal wat verschil in bijkomende kosten. In sommige gevallen worden abonnementskosten in rekening gebracht, extra administratiekosten per gefactorde factuur, opslag voor overschrijding van de betalingstermijn of moet de kredietverzekering tegen extra kosten worden afgesloten.

Wilt u geen omkijken naar debiteurenbeheer hebben? Daarnaast ook uw factuur binnen 24 uur betaald hebben en geen risico op wanbetaling lopen? Vraag dan vrijblijvend een offerte voor factoring bij ons op!